Eastern Syriac :ܡܢܲܫܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܢܰܫܳܝܳܐ
Eastern phonetic :mna ' ša: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :a Manassite / a member of the Manasseh tribe ;
French :un manasséen / un membre de la tribu de Manassé ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܢܲܫܹܐ