Eastern Syriac :ܡܲܣܗܸܕ݂
Western Syriac :ܡܰܣܗܶܕ݂
Root :ܣܗܕ
Eastern phonetic :' mas hidh
Category :verb
[Legal]
English :1) causative of ܣܵܗܸܕ݂ : to cause to witness / testify / protest ; 2) = ܣܵܗܸܕ݂ with ܥܲܠ : to bear witness / to testify against ;
French :1) causatif de ܣܵܗܸܕ݂ : faire témoigner , amener à témoigner / protester / manifester ; 2) = ܣܵܗܸܕ݂ avec ܥܲܠ : témoigner contre ;
Dialect :NENA

Cf. ܣܗܕ, ܣܵܗܕܵܐ, ܪܝܼܫ ܣܵܗܕܹܐ , ܒܹܝܬ ܣܵܗ݇ܕܹܐ, ܣܗܵܕܵܐ, ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ, ܣܵܘܗܕܵܐ

also ܡܣܲܗܕ݂

aussi ܡܣܲܗܕ݂