Eastern Syriac :ܡܲܣܪܸܩ
Western Syriac :ܡܰܣܪܶܩ
Root :ܣܪܩ
Eastern phonetic :' mas riq
Category :verb
[Industry]
English :to comb ;
French :peigner ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܪܩ, ܣܪܵܩܵܐ, ܡܲܣܘܼܪܩܵܐ, ܡܸܣܪܸܩܬܵܐ, ܣܵܪܘܼܩܵܐ, ܣܸܪܩܵܐ, ܣܲܪܩܵܢܵܐ, ܣܪܵܩܬܵܐ, ܡܸܣܪܸܩܬܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ, ܣܘܼܪܵܩܵܐ, ܣܵܪܘܼܩܹܐ, ܣܵܪܘܼܩܬܵܐ, ܣܪܝܼܩܵܐ, ܣܪܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܣܵܪܸܩ, ܡܸܣܸܪܩܵܐ