Eastern Syriac :ܡܲܦܲܠܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܦܰܠܬܳܐ
Root :ܢܦܠ
Eastern phonetic :ma ' pal ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :see also ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ : a prefix ; ܡܵܘܣܦܵܢܘܼܬ ܡܲܦܲܠܬܵܐ : the addition of a prefix / a prosthesis ;
French :voir aussi ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ : un préfixe ; ܡܵܘܣܦܵܢܘܼܬ ܡܲܦܲܠܬܵܐ : l'ajout d'un préfixe / une prosthèse ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܦܠ, ܢܦܵܠܵܐ , ܢܦܵܠܬܵܐ, ܢܵܦܹܠ, ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ, ܡܲܦܸܠܬܵܐ

See also : ܚܫܲܚܬ݂ܵܐ, ܡܫܲܪܝܵܢܝܼܬܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun