Eastern Syriac :ܦܵܪܸܛ
Western Syriac :ܦܳܪܶܛ
Root :ܦܪܬ
Eastern phonetic :' pa: riṭ
Category :verb
[Animals → Wild]
English :1) clothes ... : to wear into holes , to be ragged (?) / to be tattered (?) , to wear rags and tatters (?) ; 2) as in Classical Syriac ; especially an animal with its teeth : to tear , to burst , to rip up , to rip apart , to shred , to carve up , to dismember , to rip to pieces / to beat to a pulp / to rip to shreds ; Rhétoré ; ܡܦܘܼܪܦܛܵܐ ܠܲܝ ܡܸܙܬܵܐ ܒܲܓ̰ܘܿܓ̰ܹܐ ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ : the hairs were were ripped to pieces / torn apart by those skilful / skilled / ingenious insects ; Rhétoré ; ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܸܟܘܵܢܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܘܝܼܠܝܼܦܵܐ ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܕ ܩܵܝܸܡ ܘܒܸܕ ܡܦܲܪܦܸܛ ܠܲܝ ܝܵܠܹ̈ܐ ܕܒܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܕܝܼܠܲܝ ܢܵܙܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܵܩܸܠ : the son of the Shekwanas, intelligent and educated as he is, will rise and tear apart the sons of Purto who are idiotic clods ; verbal noun ܦܪܵܛܵܐ : a prey ;
French :1) habits ... : finir par avoir des trous dans un habit / être porté jusqu'à usure complète (?) , être en haillons (?) / en guenilles (?) ; 2) comme en syriaque classique, surtout un animal avec ses dents : déchirer , dépecer , faire éclater , mettre en lambeaux , déchiqueter , mettre en pièces / hacher menu (?) / ne faire qu'une bouchée de (?) / éreinter (?) / démolir (?) ; Rhétoré ; ܡܦܘܼܪܦܛܵܐ ܠܲܝ ܡܸܙܬܵܐ ܒܲܓ̰ܘܿܓ̰ܹܐ ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ : les poils en furent mis en pièces par ces insectes habiles / experts / ingénieux ; Rhétoré ; ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܸܟܘܵܢܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܘܝܼܠܝܼܦܵܐ ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܕ ܩܵܝܸܡ ܘܒܸܕ ܡܦܲܪܦܸܛ ܠܲܝ ܝܵܠܹ̈ܐ ܕܒܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܕܝܼܠܲܝ ܢܵܙܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܵܩܸܠ : le fils des Chékouana, intelligent et instruit comme il est, se lèvera et taillera en pièces / éreintera / démolira les fils de Pourto qui sont des ignorants imbéciles ; nominalisation ܦܪܵܛܵܐ : une proie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܬ, ܦܸܪܛܵܐ, ܦܸܪܛܘܿ, ܦܪܵܬܵܐ, ܦܝܼܪܛܵܐ, ܦܪܘܿܛܝܵܐ, ܦܲܪܦܘܼܛܹܐ, ܦܵܪܘܿܛܘܿܬܵܐ, ܦܵܪܘܿܛܵܐ, ܦܪܵܛܵܐ, ܡܦܲܪܦܸܛ, ܦܵܪܘܿܛܬܵܐ, ܡܦܘܼܪܦܛܵܐ