Eastern Syriac :ܓܪܲܡܲܛܝܼܩܝܼ
Western Syriac :ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ
Eastern phonetic :gram ma ' ṭi: qi:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :Grammar ;
French :la grammaire ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܪܲܡܡܲܛܝܼܩܝܼ, ܓܪܲܡܵܐܛܝܼܩܹܐ, ܓܪܲܡܵܛܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܓܪܲܡܵܛܝܼܩܵܐ, ܓܪܲܡܵܛܝܼܩܵܝܵܐ

Variants : ܓܪܲܡܵܐܛܝܼܩܹܐ, ܓܪܲܡܵܛܝܼܩܘܼܬܵܐ

See also : ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܠܹܐ

this word is of Greek origin , via English

mot d'origine grecque via l'anglais