Eastern Syriac :ܩܵܗܹܐ
Western Syriac :ܩܳܗܶܐ
Eastern phonetic :' qa: hé
Category :verb
[Army → Weapons]
English :1) to be set on edge ; 2) NENA : to be blunt edgeless / unsharpened / dulled blade ;
French :1) être placé sur chant ; 2) NENA : être émoussé / contondant / mal aiguisé / mal effilé / mal taillé crayon (?) ;
Dialect :Classical Syriac, Al Qosh

Cf. ܩܸܗܝܵܐ, ܩܸܗܝܘܼܬܵܐ, ܩܗܵܝܬܵܐ, ܡܲܩܗܹܐ, ܩܗܵܐ

Variants : ܩܵܗ݇ܝܹܐ, ܩܵܝܹܐ