Eastern Syriac :ܩܘܼܪܨܵܢ
Western Syriac :ܩܽܘܪܨܳܢ
Eastern phonetic :' qu:r ṣa:n
Category :noun
[Trade]
English :1) a privateer ; 2) a pirate ship ;
French :1) un corsaire ; 2) un bateau pirate ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܼܪܨܵܢܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܠܸܣܛܵܐ, ܩܵܟ̰ܵܓ݂, ܒܹܠܫܵܝܵܐ, ܓ̰ܵܕܘܿܒܵܙ, ܓܲܝܵܣܵܐ, ܓܲܝܵܣܵܐܝܼܬ

this word is of Turkish origin, from the French "corsaire"?, Akkadian : ḫabbātu : a pirate

mot d'origine turque, du français "corsaire" ?, akkadien : ḫabbātu : un pirate