Eastern Syriac :ܚܲܒܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܚܰܒܺܝܒ݂ܽܘܬܳܐ
Root :ܚܒܒ
Eastern phonetic :ḥa bi: ' wu: ta:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :love , fondness ;
French :l'amour , l'affection ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒܒ, ܒܲܪܚܘܼܒܵܐ, ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ, ܚܲܒܸܒ݂, ܡܘܼܚܸܒܵܐ, ܡܘܼܚܒܵܐ, ܡܲܚܸܒ, ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ, ܡܘܼܚܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܘܼܒܵܐܝܼܬ, ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܘܼܒܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܲܒܝܼܒ݂ܵܐ, ܚܘܼܒܵܢܵܐ, ܚܘܼܒܵܢܬܐܵ, ܐܲܚܸܒ݂, ܚܘܼܒܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin