Eastern Syriac :ܒܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܲܐܠܕܵܢ
Western Syriac :ܒܪܽܘܕܳܟ݂ ܒܰܐܠܕܳܢ
Eastern phonetic :' bru: daḥ ba ' la da:n
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Kings : 20, 12 : Berodach Baladan ;
French :2 Rois : 20, 12 : Bérodach Baladan ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܲܠܐܲܕܵܢ, ܒܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܸܠܕܵܢ, ܡܪܘܿܕܵܟ݂, ܐܹܘܲܠ ܡܪܘܿܕܵܟ݂, ܡܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܸܠܕܵܢ