Eastern Syriac :ܩܵܕܸܚܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܩܳܕܶܚܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :qa: di ' ḥu: ta:
Category :noun
[Measures]
English :compactness ;
French :la compacité ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܸܕܚܵܐ, ܩܵܕܸܚ, ܩܕܵܚܵܐ