Eastern Syriac :ܫܵܚܸܪ
Western Syriac :ܫܳܚܶܪ
Eastern phonetic :' ša: ḥir
Category :verb
[Colors]
English :1) Classical Syriac : to be black ; 2) figurative sense : to be convicted ;
French :1) syriaque classique : être noir ; 2) sens figuré : être condamné / déclaré coupable ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, Tkhuma

Cf. ܡܫܵܚܸܪ, ܫܘܼܚܪܵܐ, ܫܸܚܪܵܢܬܵܐ, ܫܚܵܪܵܐ, ܫܲܚܪܘܼܢܹܐ, ܫܲܚܪܘܼܪܵܐ, ܫܲܚܪܲܢܬܵܐ, ܫܚܝܼܪܵܐ, ܫܸܚܪܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ, ܫܲܚܪܸܢ, ܫܸܚܪܵܐ, ܫܸܚܪܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ, ܫܘܼܚܵܪܵܐ, ܫܚܘܿܪܵܐ, ܫܸܚܪܵܢܵܐ, ܫܸܚܘܼܪܵܐ, ܫܚܝܼܡܬܵܐ, ܫܵܚܹܪ

Source : Maclean