Eastern Syriac :ܫܵܝܦܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܫܳܝܦܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :' šé ' pa:n ta:
Category :noun
[Humanities]
English :an ink ... eraser , a rubber / an india-rubber ;
French :une gomme / un effaceur d'encre ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܝܼܦܘܼܬܵܐ, ܫܵܐܸܦ, ܫܦܵܝܵܐ, ܡܲܫܝܸܦ, ܫܝܵܦܵܐ, ܫܝܵܦܵܐ