Eastern Syriac :ܡܸܬ݂ܕܲܡܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬ݂ܕܰܡܪܳܢܳܐ
Eastern phonetic :mith da ' ra:m na:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :with ܐܲܣܵܪܵܐ : an interjection ;
French :avec ܐܲܣܵܪܵܐ : une interjection ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܲܣܵܪܵܐ ܡܸܬܕܲܡܪܵܢܵܐ