Eastern Syriac :ܡܬܲܠܚܸܨ
Western Syriac :ܡܬܰܠܚܶܨ
Eastern phonetic :(m) ' tal ḥiṣ
Category :verb
[Human → Body]
English :to pant , to puff ;
French :être essoufflé , haleter ;
Dialect :Urmiah
Hebrew :laḥaṣ  לָחַץ «to compress» «comprimer »

Cf. ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ, ܬܲܠܚܘܼܣܹܐ

Variants : ܡܬܲܪܚܸܨ

See also : ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܦܲܚܦܘܼܚܹܐ, ܚܲܣܚܘܼܣܹܐ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܡܲܠܗܲܕܬܵܐ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܠܲܗܸܬ