Eastern Syriac :ܢܵܬ̈ܝܵܬܹܐ
Western Syriac :ܢܳܬ̈ܝܳܬܶܐ
Eastern phonetic :na: ' tia: té
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܢܵܬ݂ܵܐ : the ears ; Rhétoré ; ܣܲܒ݂ܪܘܿ ܗܵܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵ̈ܬ݂ܝܵܬ݂ܐ ܦ̈ܪܝܼܡܹܐ ܒܸܕ ܢܵܚܸܬ ܠܐܵܩܘܿܫ : Sawro, aux oreilles coupées ira à Al Qosh ; ܐܲܣܵܢܵܐ ܕܢܵܬܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܛܵܐ ܡܲܠܵܠܵܐ : a headset / a headphone / an earpiece ;
French :pluriel de ܢܵܬ݂ܵܐ : les oreilles ; Rhétoré ; ܣܲܒ݂ܪܘܿ ܗܵܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵ̈ܬ݂ܝܵܬ݂ܐ ܦ̈ܪܝܼܡܹܐ ܒܸܕ ܢܵܚܸܬ ܠܐܵܩܘܿܫ : Sawro, aux oreilles coupées ira à Al Qosh ; ܐܲܣܵܢܵܐ ܕܢܵܬܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܛܵܐ ܡܲܠܵܠܵܐ : un écouteur / des écouteurs , un casque d'écoute ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܢܵܬ݂ܵܐ

Variants : ܢ̈ܗܵܬ݂ܝܵܬ݂ܵܐ, ܢܵܬ݂̈ܝܵܬ݂ܵܐ

Urmiah : ܢܲܬ̈ܝܵܬܹܐ ; Ashita : ܢܸܬ̈ܝܵܬ݂ܵܐ / [ni ' thia: tha]

Ourmia : ܢܲܬ̈ܝܵܬܹܐ ; Ashita : ܢܸܬ̈ܝܵܬ݂ܵܐ / [ni ' thia: tha]

Source : Maclean