Eastern Syriac :ܩܸܢܩܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܩܶܢܩܺܝܢܳܐ
Eastern phonetic :qin ' qi: na:
Category :noun
[Art → Music]
English :a trumpet , a trump ;
French :une trompette , une trompe ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟ̰ܸܢܟ̰ܝܼܢܵܐ

See also : ܩܵܪ݇ܢܵܐ, ܩܲܪܢܵܐ, ܨܸܦܘܿܢܵܐ, ܨܸܦܘܿܢܝܼܬܵܐ, ܙܘܼܪܢܵܐ, ܢܲܦܝܼܪܵܐ, ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ