Eastern Syriac :ܫܸܛܝܼܡ
Western Syriac :ܫܶܛܺܝܡ
Eastern phonetic :' ši ṭi:m
Category :proper noun
[Country → Trees]
English :1) Peshitta : ܐܸܫܟܲܪܥܵܐ ; Exodus : 25, 5 ; Isaiah : 41, 19 : ܫܸܛܵܐ : Shittim wood , acacia ; 2) Peshitta ; Numbers : 25, 1 : ܣܵܛܝܼܡ : Shittim , a city ;
French :1) Peshitta : ܐܸܫܟܲܪܥܵܐ ; Exode : 25, 5 ; Esaïe : 41, 19 : ܫܸܛܵܐ : bois de Shittim , l'acacia ; 2) Peshitta ; Nombres : 25, 1: ܣܵܛܝܼܡ : Sittim , ville;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܩܲܩܘܼܠ, ܐܸܫܟܲܪܥܵܐ, ܥܲܪܩܵܐ, ܫܸܛܵܐ

Akkadian ašāgu / šamṭu : an acacia ; distinguish from its homonym (from Lishani) for "slippers"

akkadien ašāgu / šamṭu : un acacia ; ne pas confondre avec son homonyme (Lishani) désignant "des pantoufles"

Source : Maclean

Origin : Akkadian