Eastern Syriac :ܣܵܟܘܼܬ݂
Western Syriac :ܣܳܟܽܘܬ݂
Eastern phonetic :' sa: ku:t
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Genesie : 33, 17 : Succoth , literally "tents" ; 2 Kings : 17, 30 : ܣܵܟܘܼܬ݂ ܒܢܘܼܬ݂ : Succoth Benoth ;
French :Genèse : 33, 17 : Succoth , littéralement "tentes" ; 2 Kings : 17, 30 : ܣܵܟܘܼܬ݂ ܒܢܘܼܬ݂ : Succoth Benoth ;
Dialect :Classical Syriac