Eastern Syriac :ܨܦܵܗܝܼ
Western Syriac :ܨܦܳܗܺܝ
Eastern phonetic :' ṣpa: hi:
Category :adjective
[Moral life → Quality]
English :1) = ܨܦܵܝܝܼ ; 2) = ܦܲܠܵܫܵܐ ;
French :1) = ܨܦܵܝܝܼ ; 2) = ܦܲܠܵܫܵܐ ;
Dialect :Al Qosh
Kurdish :spâhi «a warrior» «un guerrier»

Cf. ܨܦܵܝܝܘܼܬܵܐ, ܨܦܵܝܝܼ

Variants : ܣܦܵܗܝܼ

See also : ܩܪܵܒܵܐ, ܗܲܪܒ, ܫܲܪܹܐ, ܦܵܠܵܫܵܐ

this word is of Kurdish origin

mot d'origine kurde