Eastern Syriac :ܐܵܒܹܠ
Western Syriac :ܐܳܒܶܠ
Root :ܐܒܠ
Eastern phonetic :' a: bi:l (?)
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :to mourn / to be grieving ;
French :pleurer , être en deuil / être endeuillé ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܒܠ, ܐܲܒ݂ܝܼܠܵܐ, ܐܲܒ݂ܝܼܠܵܐ, ܐܲܒ݂ܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܐܲܒ݂ܵܠܵܐ

See also : ܒܵܟ݂ܹܐ, ܐܝܠܵܠܵܐ, ܐܠܵܐ, ܝܵܠܹܐ, ܪܩܕ, ܝܠܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin