Eastern Syriac :ܦܘܿܛܝܼܦܵܪ
Western Syriac :ܦܽܘܛܺܝܦܳܪ
Eastern phonetic :pu: ' ṭi: pa:r
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 39, 1 : Potiphar ;
French :Genèse : 39, 1 : Potiphar ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܘܿܛܝܼܦܪܲܥ