Eastern Syriac :ܦܘܿܛܝܼܦܪܲܥ
Western Syriac :ܦܽܘܛܺܝܦܪܰܥ
Eastern phonetic :pu: ' ṭi: pra:
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 41, 45 : Potipherah ;
French :Genèse : 41, 45 : Poti-Phéra ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܘܿܛܝܼܦܵܪ