Eastern Syriac :ܡܲܚܡܸܥ ܚܸܫܠܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܡܶܥ ܚܶܫܠܳܐ
Eastern phonetic :' maḥ mi: ' ḥiš la:
Category :verb
[Industry]
English :to brew beer ;
French :brasser de la bière , produire / fabriquer de la bière ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܸܫܠܵܐ, ܗܸܫܠܵܐ

See also : ܒܘܼܙܵܐ, ܦܸܙܵܐ, ܦܝܼܘܵܐ, ܡ̈ܝܼܵܐ ܕܣܥܵܪܹ̈ܐ

Lishani

Lishani