Eastern Syriac :ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ
Western Syriac :ܦܺܝܠܳܛܽܘܣ
Eastern phonetic :pi: ' la: ṭu:s
Category :proper noun
[Human being]
English :Matthew : 27, 2 : Pilate :
French :Mathieu : 27, 2 : Pilate :
Dialect :Classical Syriac

distinguish from ܦܝܼܠܹܛܘܿܣ : Philetus (2 Thimoty : 2, 17)

ne pas confondre avec ܦܝܼܠܹܛܘܿܣ : Philète (2 Thimotée : 2, 17)