Eastern Syriac :ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ
Western Syriac :ܦܰܟܺܝܗܬܳܐ
Eastern phonetic :pa ki:h ta:
Category :adjective
[Feeding → Food]
English :feminine of ܦܲܟܝܼܗܵܐ ;
French :féminin de ܦܲܟܝܼܗܵܐ ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܸܬܵܐ, ܫܸܩܡܵܐ, ܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܬܹܐܢܵܐ ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ, ܦܵܟܹܐ, ܦܟܲܗ