Eastern Syriac :ܦܵܠܵܢܕܘܼܙ
Western Syriac :ܦܳܠܳܢܕܽܘܙ
Eastern phonetic :pa: ' la:n du:z
Category :noun
[Professions]
English :a pack-saddle maker ;
French :un fabriquant de selles de bât ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܵܐܠܵܐܢ, ܦܵܠܵܢ

this masculine word is of Persian origin

mot masculin d'origine persane