Eastern Syriac :ܦܵܠܸܬ
Western Syriac :ܦܳܠܶܬ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :' pa: lit
Category :verb
English :Al Qosh, Tur Abdin : to escape , see ܦܵܠܸܛ ;
French :Al Qosh, Tur Abdin : s'échapper , voir ܦܵܠܸܛ ;
Dialect :Al Qosh, Other

Cf. ܦܠܛ, ܡܦܵܠܸܛ, ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܼܢ, ܦܠܵܛܵܐ, ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܲܝܹܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ, ܙܵܓܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܙܵܥܝܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܦܠܵܛܬܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ ܡܕܘܼܟܬܵܐ, ܦܵܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܝܼܛܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ, ܦܵܠܸܛ, ܦܘܼܠܵܛܵܐ