Eastern Syriac :ܦܵܢܛܝܼܘܿܣ
Western Syriac :ܦܳܢܛܺܝܽܘܣ
Eastern phonetic :pa:n ' ṭi: u:s
Category :proper noun
[Human being]
English :Luke : 3, 1 : Pontius Pilate ;
French :Luc : 3, 1 : Ponce Pilate ;
Dialect :Classical Syriac