Eastern Syriac :ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܦܵܣܘܿܥܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܫܶܫܶܠܬܳܐ ܕܦܳܣܽܘܥܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ši ' šil ta:d pa: 'su: tha:
Category :noun
[Art]
English :1) an ankle-chain / an ornament of the ankle ; 2) an ankle chain / a fettering iron (?) ;
French :1) une chaîne / décoration de cheville ; 2) une chaîne de cheville / un fer de prisonnier (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܵܨܵܐ, ܫܝܼܫܸܠܬܵܐ, ܫܸܫܸܠܬܵܐ, ܫܲܫܝܼܬܲܝ̈ܗܹܝܢ, ܦܵܣܘܿܥܬ݂ܵܐ,