Eastern Syriac :ܫܸܫܲܠܬܵܐ
Western Syriac :ܫܶܫܰܠܬܳܐ
Eastern phonetic :ši ' šal ta:
Category :noun
[Industry]
English :a chain ;
French :une chaîne ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܵܨܵܐ, ܫܝܼܫܸܠܬܵܐ, ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܦܵܣܘܿܥܬ݂ܵܐ, ܫܲܫܝܼܬܲܝ̈ܗܹܝܢ, ܫܸܫܸܠܬܵܐ, ܫܸܠܫܸܠܬܵܐ

feminin

mot féminin

Source : Maclean