Eastern Syriac :ܫܲܫܝܼܬܲܝ̈ܗܹܝܢ
Western Syriac :ܫܰܫܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ
Eastern phonetic :ša ši: ' té hi:n
Category :noun
[Industry]
English :their chains ;
French :leurs chaînes ;
Dialect :Ashita

Cf. ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܵܨܵܐ, ܫܝܼܫܸܠܬܵܐ, ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܦܵܣܘܿܥܬ݂ܵܐ, ܫܸܫܲܠܬܵܐ, ܫܸܫܸܠܬܵܐ