Eastern Syriac :ܦܹܣܵܩܘܿ
Western Syriac :ܦܶܣܳܩܽܘ
Root :ܦܣܩ
Eastern phonetic :pi: ' sa: qu:
Category :noun
[Human being]
English :one afflicted with piles / hemorrhoids ;
French :quelqu'un ayant des hémorroïdes ;
Dialect :NENA

Cf. ܦܣܩ, ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ, ܦܣܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܣܵܩܵܐ, ܦܣܝܼܩܵܐ, ܦܣܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܦܣܝܼܩܵܝܵܐ, ܦܣܝܼܩܬܵܐ, ܦܣܵܩܵܐ, ܦܸܫܟܵܐ, ܦܣܲܩܕܝܼܢܵܐ, ܦܵܣܘܿܩܘܼܬܵܐ, ܦܵܣܘܿܩܵܐ, ܦܸܣܩܵܐ, ܦܵܣܸܩ