Eastern Syriac :ܦܣܵܩܫܡܵܗܹ̈ܐ
Western Syriac :ܦܣܳܩܫܡܳܗܶ̈ܐ
Root :ܦܣܩ
Eastern phonetic :psa:q ' šma: hi:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :plural of ܦܣܵܩܫܡܵܐ : abbreviations ;
French :pluriel de ܦܣܵܩܫܡܵܐ : des abréviations ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܣܩ, ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ, ܦܣܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܣܵܩܵܐ, ܦܣܝܼܩܵܐ, ܦܣܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܦܣܝܼܩܵܝܵܐ, ܦܣܝܼܩܬܵܐ, ܦܣܵܩܵܐ, ܦܸܫܟܵܐ, ܦܣܲܩܕܝܼܢܵܐ, ܦܵܣܘܿܩܘܼܬܵܐ, ܦܵܣܘܿܩܵܐ, ܦܸܣܩܵܐ, ܦܹܣܵܩܘܿ, ܦܵܣܸܩ, ܫܡܵܐ