Eastern Syriac :ܦܸܪܬܘܼܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܦܶܪܬܽܘܟ݂ܳܐ
Root :ܦܪܬ
Eastern phonetic :pir ' tu: ḥa:
Category :noun
[Feeding → Food]
English :a crumb ;
French :une miette ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܬ, ܦܸܪܛܵܐ, ܦܸܪܛܘܿ, ܦܪܵܬܵܐ, ܦܪܵܛܵܐ, ܦܝܼܪܛܵܐ, ܦܪܘܿܛܝܵܐ, ܦܲܪܦܘܼܛܹܐ, ܦܵܪܘܿܛܘܿܬܵܐ, ܦܵܪܘܿܛܵܐ, ܦܲܪܬܵܐ, ܦܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܦܸܪܬܘܿܟ݂ܢܵܐ, ܦܲܪܸܬ݂, ܦܲܪܬܘܼܚܹܐ, ܦܲܪܬܘܼܟ݂ܹܐ, ܦܲܪܬܘܼܟ݂ܵܐ, ܦܲܪܬܵܐ, ܡܦܲܪܬܸܚ, ܡܦܲܢܦܸܟ݂, ܦܸܪܟܵܐ, ܦܲܪܟܘܼܟ݂ܵܐ, ܡܦܲܪܬܸܟ݂

Variants : ܦܸܪܬܘܼܚܵܐ