Eastern Syriac :ܦܸܪܣܝܼܣ
Western Syriac :ܦܶܪܣܺܝܣ
Eastern phonetic :' pir si:s
Category :proper noun
[Human being]
English :Perses King of Persia ;
French :Persès roi de Perse ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܵܪܣܵܐܝܼܬ, ܦܵܪܸܣ, ܦܵܪܣܵܝܵܐ, ܦܵܪܣܵܝܬܵܐ, ܦܵܪܣ

See also : ܦܸܪܣܸܣ