Eastern Syriac :ܦܵܪܣܸܬ
Western Syriac :ܦܳܪܣܶܬ
Eastern phonetic :' pa:r sit
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) the Persian language , farsi ; 2) adverb : = ܦܵܪܣܵܐܝܼܬ : in Persian ;
French :1) la langue persane , le farsi ; 2) adverbe : = ܦܵܪܣܵܐܝܼܬ : en persan ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܦܵܪܣ, ܦܵܪܸܣ, ܦܵܪܣܵܝܵܐ, ܦܵܪܣܵܝܬܵܐ