Eastern Syriac :ܐܲܩܸܬ ܩܲܬܸܬ
Western Syriac :ܐܰܩܶܬ ܩܰܬܶܬ
Eastern phonetic :' a qit ' qa tit
Category :verb
[Industry]
English :to fix in ;
French :fixer dans / poser / installer ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܝܵܬܵܐ, ܩܵܬܵܐ, ܩܵܐܸܬ݂, ܩܐܵܬܵܐ, ܡܲܩܸܬ, ܩܵܐܸܬ