Eastern Syriac :ܩܕܸܫ
Western Syriac :ܩܕܶܫ
Root :ܩܕܫ
Eastern phonetic :' qdiš
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) 2 Kings : 15, 29 : Kadesh ; Numbers : 32, 8 : ܩܕܸܫ ܒܲܪܢܝܼܥܵܐ / Peshitta : ܪܩܸܡ ܕܓܲܝܵܐ : Kadesh Barnea ; 2) verb (rare) : to be holy ;
French :1) 2 Rois : 15, 29 : Qadesh / Kadesh / Kades ; Nombres : 32, 8 : ܩܕܸܫ ܒܲܪܢܝܼܥܵܐ / Peshitta : ܪܩܸܡ ܕܓܲܝܵܐ : Kadesh Barnéa ; 2) verbe (rare) : être saint ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܕܫ