Eastern Syriac :ܩܘܼܕܫܵܣܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܕܫܳܣܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :qu:d ša:s ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Eastern Syriac

ܩܘܼܕܫܵܢܣܵܝܵܐ