Eastern Syriac :ܩܘܼܠܹܐ
Western Syriac :ܩܽܘܠܶܐ
Eastern phonetic :' qu: li:
Category :noun
[Professions]
English :1) = ܩܘܼܠܝܼܬ݂ܵܐ (rare) : a female slave ; 2) the name of a woman ;
French :1) = ܩܘܼܠܝܼܬ݂ܵܐ (rare) : une esclave ; 2) nom de femme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܼܠܠܵܐ, ܩܘܼܠܵܐ, ܩܘܼܠܘܼܬ݂ܵܐ