Eastern Syriac :ܦܸܩܚܘܼܢܵܐ
Western Syriac :ܦܶܩܚܽܘܢܳܐ
Root :ܦܩܚ
Eastern phonetic :piq ' ḥu: na:
Category :noun
[Country → Plants]
English :a bud ;
French :un bourgeon ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܩܚ, ܦܸܟܝܵܐ, ܦܩܵܚܵܐ, ܦܵܩܸܚ, ܦܩܲܚ, ܦܸܩܚܵܝܵܐ, ܦܸܩܚܵܐ

See also : ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ, ܗܲܒܬܵܐ, ܙܲܗܪܵܐ, ܢܘܼܪܬܵܐ, ܣܡܵܕܪܵܐ, ܪܘܼܕܵܐ, ܒܸܪܛܵܐ, ܐܸܒܵܐ, ܗܸܠܩܵܐ

Source : Maclean