Eastern Syriac :ܩܘܼܪܕܸܬ
Western Syriac :ܩܽܘܪܕܶܬ
Eastern phonetic :' qu:r dit
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) the Kurdish language ; 2) adverb : in Kurdish ;
French :1) la langue kurde , le kurde ; 2) adverbe : en kurde ;
Dialect :NENA

Cf. ܟܘܼܪܕܵܝܵܐ, ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܢ, ܟܘܼܪܕܵܝܼܬܵܐ, ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ, ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܢ

Variants : ܩܘܼܪܕܹܝܬ݂

Al Qosh : ܩܘܼܪܕܲܬ

Al Qosh : ܩܘܼܪܕܲܬ