Eastern Syriac :ܩܘܼܪܝܲܬ݂
Western Syriac :ܩܽܘܪܝܰܬ݂
Eastern phonetic :' qu riat:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Kiriat ; Joshuah : 15, 54 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܐܲܪܒܲܥ : Kiriat Arba ; Joshuah : 15, 60 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܒܥܸܠ / [' qu riat b ' il] : Kiriat Baal ; Joshuah : 15, 60 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܝܲܥܪܝܼܡ / Peshitta : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܥܲܥܪܝܼܢ : Kiriat Jearim ; Joshuah : 15, 49 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܣܲܢܵܐ / Peshitta : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܣܸܦܪܵܐ : Kiriat Sanna ; Joshuah : 15, 15 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܣܸܦܪܵܐ / ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܣܸܦܹܪ : Kiriat Sepher ; Ezra : 2, 25 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܥܵܪܝܼܡ / Peshitta : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܢܲܥܪܝܼܢ : Kiriat Arim ;
French :Kiriat ; Josué : 15, 54 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܐܲܪܒܲܥ : Kiriat Arba ; Josué : 15, 60 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܒܥܸܠ / [' qu riat b ' il] : Kiriat Baal ; Josué : 15, 60 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܝܲܥܪܝܼܡ / Peshitta : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܥܲܥܪܝܼܢ : Kiriat Jearim ; Josué : 15, 49 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܣܲܢܵܐ / Peshitta : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܣܸܦܪܵܐ : Kiriat Sanna ; Josué : 15, 15 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܣܸܦܪܵܐ / ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܣܸܦܹܪ : Kiriat Sepher ; Ezra : 2, 25 : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܥܵܪܝܼܡ / Peshitta : ܩܘܼܪܝܲܬ݂ ܢܲܥܪܝܼܢ : Kiriat Arim ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :qiriat «village» «village»

Cf. ܩܘܼܪܝܲܬܝܼܡ