Eastern Syriac :ܩܸܛܵܐ ܕܢܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܶܛܳܐ ܕܢܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' qi ṭa:d ' na: tha:
Category :noun
[Human → Body]
English :the lobe of the ear ;
French :le lobe de l'oreille ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܸܛܥܵܐ