Eastern Syriac :ܩܹܛܘܿܪܵܐ
Western Syriac :ܩܶܛܽܘܪܳܐ
Eastern phonetic :qi: ' ṭu: ra:
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 25, 1 : Keturah ;
French :Genèse : 25, 1 : Keturah ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܩܸܢܛܘܿܪܵܐ

Peshitta : ܩܸܢܛܘܿܪܵܐ

Peshitta : ܩܸܢܛܘܿܪܵܐ