Eastern Syriac :ܩܝܵܕ݂ܬܵܐ
Western Syriac :ܩܝܳܕ݂ܬܳܐ
Root :ܝܩܕ
Eastern phonetic :' qiadh ta:
Category :noun
English :1) variant of ܩܝܵܕܵܐ ; 2) Numbres : 11, 3 ; Peshitta : ܝܲܩܕܵܢܵܐ : Taberah ;
French :1) variante de ܩܝܵܕܵܐ ; 2) Nombres : 11, 3 ; Peshitta : ܝܲܩܕܵܢܵܐ : Taberah ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܩܕ, ܩܵܕܵܐ, ܡܵܩܘܼܕܹܐ, ܝ݇ܩܵܕܬܵܐ, ܩܝܵܕܬܵܐ, ܝ݇ܩܵܕܵܐ, ܝܲܩܕܵܐ, ܝܲܩܕܵܢܵܐ, ܪܲܕܵܝܬܵܐ ܕܝܲܩܕܵܢܵܐ, ܝܵܩܝܼܕܵܐ, ܡܵܩܸܕ݂, ܝܵܩܸܕ

See also : ܬܲܒ݂ܥܹܪܵܐ