Eastern Syriac :ܬܲܒ݂ܥܹܪܵܐ
Western Syriac :ܬܰܒ݂ܥܶܪܳܐ
Eastern phonetic :to: ' é ra:
Category :proper noun
[Human being]
English :Numbers : 11, 3 : Taberah ;
French :Nombres : 11, 3 : Taberah ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܝܵܕ݂ܬܵܐ

Revised Version of the American (As)Syriac Bible ; originally : ܩܝܵܕ݂ܬܵܐ ; Peshitta : ܝܲܩܕܵܢܵܐ

version révisée de la Bible américaine (as)syriaque ; forme originale : ܩܝܵܕ݂ܬܵܐ ; Peshitta : ܝܲܩܕܵܢܵܐ