Eastern Syriac :ܙܒ݂ܝܼܢܬܵܐ
Western Syriac :ܙܒ݂ܺܝܢܬܳܐ
Root :ܙܒܢ
Eastern phonetic :' zwi:n ta:
Category :noun
[Trade]
English :a price , a cost ;
French :un prix , un coût ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܒܢ, ܙܲܒܘܼܢܹܐ, ܡܙܲܒܢܵܢܵܐ, ܡܙܲܒܢܵܐ, ܙܲܒܸܢ, ܙܘܼܒܢܵܐ

See also : ܢܸܪܚ, ܩܲܕܪܵܐ, ܒܸܓ̰ܘܵܢ, ܒܵܓ̰ܒ݂ܵܢ, ܕܲܡܝܵܐ, ܛܝܼܡܵܐ

Source : Yoab Benjamin