Eastern Syriac :ܩܲܝܢܵܢ
Western Syriac :ܩܰܝܢܳܢ
Eastern phonetic :' qé na:n
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 5, 9 : Cainan ;
French :Genèse : 5, 9 : Kénan ;
Dialect :Classical Syriac

distinguish from ܟܢܲܥܢ

ne pas confondre avec ܟܢܲܥܢ